اس عاشقانه-عشق

از موقعی که عشق از پیشم رفت دیگه نمی تونم زندگی کنم
فقط دارم نفس می کشم اما زندگی نمی کنم
.
.
.
عزیز من نمان عزیز دلم!
تو…
فوق العاده تر از آنی که…
بخواهی تمام عمر به یک دختر بایک قلب

بیمار
ساعت قرصهایش را یادآوری کنی!!