اس ام اس خدا


خدا در قلب کودک فقیریست در همسایگی حاجی

و حاجی در بین عربها به دنبال خدااا