اس ام اس فلسفه-حسرت


بدترین حسرتی که درزندگی میخوریم ازکارهای خطایی که کرده ایم نیست...
بلکه ازاین است که...
چرا کارهای درست را برای کسی که لیاقتش را نداشته انجام د اده ایم...