پیامک مذهبی-خرداد ماه

از آیت الله رحمت الله علیه پرسیدن:
سید علی برای رهبری جوان نیست؟
ایشان هم در جواب گفتن : یه بار گفتیم علی جوان است کمرمان شکست
.
.
.
خدا با ماست و نیازی به دیگران نداریم ؛
و حق با ماست، و هر که از ما روی گرداند، باکی نداریم.
حضرت مهدی (عج)
.
.
.
حضرت علی (ع) می فرمایند :
هر کسی که زیاد به کاری دست بزند به آن معروف میشود

کسی که شوخی اش زیاد شود سبک می گردد

و هر کس که خنده اش فراوان شد، هیبت و وقارش از بین می رود.