دقت کردین تا حالا-یکشنبه

دقت کردین تا حالا صبری که برای بالا اومدن بازی بعد از نصب هستش
توی صبر واسه هیچ چیزی نیستش؟!!!
.
.
.
دقت کردین کهش ما هیچ وقت مریض نمیشین...
مگر اینکه روز قبلش مادرتون بهتون گفته باشه که کم لباس پوشیدی ؟!!!
.
.
.
تا حالا دقت کردین صبحای زود که داریم میریم به سمت حوزه امتحانی
از رفته گرای خسته و کش کش کنان شهرم التماس دعا داریم؟