فک و فامیله دارم من-مسموم شدن

چند وقت پیشا بود که یه چی خورده بودم و مسموم شدم.
به زور از جام بلند شدم در حالیکه دست و پاهام می لرزید و به سختی گفتم:
بابا من مسموم شدم حالم خوب نیست.
اونم با خونسردی گفت : قند و چای داریم پس راحت بمیر.
بعدش گفت : نه صبر کن می دونی الان خرما کیلویی چنده؟
ببین اگه جایی پولی چیزی نگه داشتی بهم بگو قبل از مردنت!!!
هر چی فکر می کنم می بینم که به احتمال زیاد پدر واقعیم کس دیگست!
.
.
فامیله داریم من
.
.
.
همه فامیل دارن ما هم فامیل دارین!
یکی از فامیلامون ازم پرسیده : بازی ایران و آرژانتین جام جهانی
رو باید ایران بره آرژانتین یا آرژانتین بیاد ایران؟
آخه اینم فامیله که من دارم؟