جوک خنده دار-اردیبهشت ماه

ﻣﺎ ﺩﻣﺎﻍ گنده ها ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖمون ﺑﻪ یه  ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﺍزﺩﻣﺎﻏﻤﻮﻥ می رسیم
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﻣﺎﻍ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺵ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻫﻢ بهش ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ :)))))))))) 
.
.
آقا چند روز پیش داشنم با 300 تا یه اتوبان رو می رفتم.
یه ماشین پلیس منو دید و منو دنبال می کردن
من هر چی می رفتم اینا هم می اومدن.
آقا دیدن منو نمی تونن بگیرن همکاراشون رو هم خبر کردن
یعنی 10-20 تا پلیس دنبالم بودن.
من فقط گاز می دادم
رفتم جلوتر دیدیم ای بابا راه رو بستن :|
یه دور 500 درجه زدم دیدم دور تا دورم پلیسه.
متاسفانه game over شدم!!!