پیامک مذهبی

امام علی (ع) : چه فرق است میان دو نوع کار : 
1- عملی که خوشی و دوام آن ناپایدار و گذراست اما پیامد و رنج آن باقی و ماندگار است 
و عملی که زحمت و سختی آن از بین می رود
 و مزد و پاداش آن جاودان است. مجموعه ورام جلد 1 صفحه 49

.
.
پیامک مذهبی
.
.
امام حسن عسكرى (ع):
وصول به خداوند عزوجل سفرى است كه جز با عبادت در شب حاصل نگردد.