اعتاف می کنم وقتی بچه بودم عاشق پرورش جک و جونور بودم.
قورباغه رو می آوردم خونه واسش نون تیرید می کردم به خوردش می دادم.
پیش خودم می خوابوندمش.
بهش آب می دادم.
ولی آخر سر نفهمیدم چرا مرد