خاطرات خنده دار-بهمن ماه








آقا یه روز توی مدرسه بودیم
که معلم از یکی از بچه ها پرسید : مساحت دایره چیه
انم حواسش نبود گفت : طول ضرب در عرض
یعنی بچه ها نذاشتن توی کلاس نیمکتی بمونه همه رو جویدن!!!
.
.
.
.
.
.
چند شب پیش واسه خواهرم خواستگار اومده بود.
بابام یه چیزی گفت آخر خنده
گفت : زن و شوهر باید با هم تفاهم داشته باشن
از لجاظ اعتقادی ، دینی ، ایمانی ، مذهبی