آیات قرآن

و اینم آیه ای از قرآن
البته ترجمشه.


و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینى خواهم گماشت»،
[فرشتگان‌] گفتند: «آیا در آن كسى را مى‌گمارى كه در آن فساد انگیزد، و خونها بریزد؟
 و حال آنكه ما با ستایش تو، [تو را] تنزیه مى‌كنیم؛ و به تقدیست مى‌پردازیم.»
 فرمود: «من چیزى مى‌دانم كه شما نمى‌دانید.»